Uddannelsen for dig, der vil arbejde med kommunikation og branding i en international kontekst. Du bliver en værdifuld medarbejder for virksomheder, der har brug for kompetencer indenfor planlægning af kommunikation og udarbejdelse af kommunikationsprodukter på dansk eller engelsk. Du bliver dygtig til engelsk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de engelsktalende lande. Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, og du vil kunne arbejde med både intern og ekstern kommunikation nationalt og globalt. Du får viden om projektledelse og lærer at udforme kommunikationsstrategier og planlægge kampagner. Du vil kunne producere såvel mundtlige som skriftlige og digitale kommunikationsprodukter.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Slagelse

Sprog
Engelsk

Bachelor i international virksomhedskommunikation – engelsk og kommunikation

Om uddannelsen

På uddannelsen i international virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation bliver du rigtig dygtig til engelsk, og du bliver uddannet som en rigtig god kommunikator.

Du får en bred indsigt i de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i det land, hvor der tales engelsk. Du får viden om, hvordan virksomheder fungerer, og hvordan kommunikationen foregår i erhvervslivet.

Du får også en stor viden om både intern og ekstern kommunikation i virksomheder, ligesom vi på uddannelsen vægter undervisning i markedsføring og informationsplanlægning.

Karrieremuligheder

Din jobprofil vil selvfølgelig være afhængig af, hvilke sproglige og ikke-sproglige fag, du har valgt. Generelt er behovet for velkvalificerede erhvervssproglige medarbejdere i virksomheder med udenlandske kontakter stigende i takt med den øgede internationalisering.

Samtidig bliver kommunikationen stadig vigtigere for virksomhedernes konkurrenceevne, og det betyder, at mulighederne for beskæftigelse er mange og varierede.

Med en bachelorgrad i engelsk og kommunikation kan du søge jobs med titel som fx:

  • Sproglig medarbejder
  • Kommunikationsmedarbejder
  • Markedsføringsansvarlig

Uddannelsen sigter først og fremmest mod ansættelse i erhvervslivet.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og op-fylde følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller idehistorie B eller samfundsfag B eller samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller kommunikation/IT A

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside