På tyskuddannelsen beskæftiger du dig med tysk sprog, tysk historie og samfund, tysk kultur og litteratur. Vi lægger vægt på de lange historiske linjer, men også på at betragte fænomenerne i en aktuel sammenhæng. Vi interesserer os for finkultur og popkultur, Bismarck og flygtningekrise, Kiezdeutsch og konjunktiv. Vi går op i, at undervisningen er inddragende og aktiverende. Vi er et lille studium, så meget undervisning foregår på mindre hold, hvilket giver plads til fx studenteroplæg og diskussioner.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet i Odense

Sprog
Tysk

Bachelor i tysk

Om uddannelsen

Som udgangspunkt foregår undervisningen og eksamen i de tyskfaglige discipliner på tysk, ligesom den fag- og skønlitteratur, vi bruger, som udgangspunkt er tysksproget. Vi vurderer, at dette giver dig de bedste muligheder for at træne og udvikle din sprogfærdighed.

Vi arbejder også med det sprogvidenskabelige, hvor du undersøger sproget ud fra forskellige perspektiver: Hvordan skaber man betydning gennem sprog, hvordan påvirkes sprog af de sammenhænge det bruges i, hvordan fungerer sproget som identitetsmarkør, sproget i historisk perspektiv etc.

Du bliver dygtig til tysk, både skriftligt og mundtligt, og du får en bred indsigt i de kulturelle, politiske samt samfunds- og erhvervsmæssige forhold i de tysktalende lande.
På tyskuddannelsen på SDU spiller samfundsperspektivet og den historiske vinkel en vigtig rolle. I det hele taget lægger vi vægt på at uddannelsen også giver en forståelse af moderne Tysklandsforhold, som kan bruges i mange jobsammenhænge.

Karrieremuligheder

En uddannelse i tysk giver generelt gode beskæftigelsesmuligheder. Som tyskkandidat er du kvalificeret til at undervise i tysk i gymnasiet, hvis du kombinerer tysk med et andet gymnasiefag, og rigtig mange af vores studerende vælger denne karrierevej.

Der er imidlertid også mange andre mulige karriereveje i organisationer og firmaer, der lægger vægt på forbindelser til Tyskland.

Med en uddannelse i tysk kan du nemlig også bestride jobs, hvor almene humanistiske kompetencer er i spil – fx at overskue store informationsmængder og uddrage essensen af disse, at definere, afgrænse og løse faglige problemer og at vide hvilke redskaber og metoder der skal benyttes hvornår – og derudover har du selvfølgelig sprogkompetencer i tysk samt en indgående viden om tysk kultur, sprog og historie.

Uddannelsens opbygning

Videregående uddannelser er opbygget af fagelementer, hvis omfang måles i såkaldte ECTS-point. Et års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point.

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B
  • Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Desuden skal du:

– Have et karaktergennemsnit på mindst 4,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B), når du søger om optagelse i kvote 1
– Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Vil du vide mere?

Sådan søger du

Alle uddannelser

Alle uddannelser nævnt på hjemmesiden (på nær sprogofficeruddannelsen) ansøges via optagelse.dk

Sprogofficer

Sprogofficeruddannelsen ansøges via forsvarets egen hjemmeside